• 10. Aprila 2015.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog Kantona, IDEA-Co i TÜV SÜD su organizirali upoznavanje sa standardima ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija.
Predavač Doc.dr.sc. Tanović Anel, dipl.el.ing. je nakon prezentacije standarda razvio kreativnu diskusiju o potrebama za uvođenje standarda u naše organizacije.
Seminaru su prisustvovali predstavnici organizacija: NLB Tuzlanska Banka, Pobjeda Tešanj, Fabrika Cementa Lukavac, ITINERIS Tuzla, INFONET Tuzla; Vlada TK, IMEL Lukavac, Road Lukavac, Kantonalni Sud Tuzla, Inspekt RGH Sarajevo, Bosna Sunce Osiguranje podružnica Tuzla, JP EPBiH TE Tuzla, RMU Banovići, Sisecam Soda Lukavac.

Ovim međunarodnim normama se definiše sistem upravljanja sigurnošću informacija i podataka u okruženju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a u skladu sa primjenjivim zakonskim zahtjevima i sigurnosnim standardima.
Seminar je podoban za sva privredna društva nezavisno od njihove djelatnosti, bankarski sektor, osiguravajuća društva, informatičke firme, javni i privatni sektor i sl.

Predavač Doc. dr. sc. Tanović Anel, dipl.el.ing. je ekspert iz oblasti sigurnosti informacija i upravljanja IT uslugama. Radi kao konsultant u konsultanskoj firmi ATIA Consulting d.o.o. Sarajevo direktno na implementaciji zahtjeva standarda koji su cilj ovoga predavanja. Radi također kao univerzitetski profesor na: Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevo, Američkom Univerzitetu u BiH te na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST). Objavio je više od 40 naučnih radova iz ove oblasti.
Važna informacija za softverske kuće je bila ta da one ne bi trebale da grade sistem upravljanja po zahtjevima standarda: ISO/IEC 27001:2013 nego po zahtjevima standarda : ISO/IEC 20000:2011.