RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

PREPOZNALI SMO PRIJETNJE koje idu prema našim kompanijama: gubitak tržišta, gubitak kvalitetne radne snage, upad konkurencije iz okruženja, zamjena naših proizvoda drugim proizvodima, poskupljenje repromaterijala i nestabilna društveno-politička situacija. KREIRAMO PRILIKE zajedno sa onim partnerima / kompanijama koje se lahko ne predaju. UDRUŽUJEMO SE sa renomiranim konsultantskim kućama, majstorima za različite discipline, koje imaju veliko […]

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom postaje obilježje kompanija koje žele da imaju stabilan rast i razvoj. Održali smo saminar za auditiranje sistema prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018 (BAS EN ISO 19011:2019) za ocjenu sistema izgrađenih prema EN ISO 9001:2015. Učešće su uzele kompanije: CPA Tojšići, Baupartner Lukavac, Elcom Tuzla, Variplast Gračanica, Inox Ajanović Tešanj, Ammar Gradačac, […]

FOKUSIRANI NAPREDAK

FOKUSIRANI NAPREDAK je jedan od boljih alata za put od sredine prema vrhu. On se provodi kroz male radionice. Ovdje se istina “spušta na zemlju”. Ovdje struka i praktična znanja dominiraju a citati iz literature i standarda su ograničeni. Ovakvu radionicu smo izveli u Fabrici Cementa Lukavac. Krajnji cilj je razvoj sistema, povećanje efikasnosti i […]

NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji “ADK” Novi Travnik, koja je Liebherr partner. Paralelno je izvršeno i školovanje Vlasnika procesa za primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001:2015. Kreativna atmosfera, posjete i uključivanje najvišeg rukovodstva iz Maribora su doprinijeli da se kroz praktične vježbe […]

NATRON-HAYAT D.O.O. MAGLAJ – DUGOROČNA ODRŽIVOST

Orijentacija kompanije Natron-Hayat d.o.o. Maglaj je dugoročna održivost. Alati dugoročne održivosti su ulaganje u infrastrukturu, razvoj ljudskih potencijala, upravljanje promjenama i pokrenuta izgradnja sistema okolinskog upravljanja.

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na auditiranju sistema izgrađenih prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001: 2007.

UPOZNAVANJE KOMPANIJA KROZ ŠKOLOVANJE

Jedna od najboljih prilika za međusobno upoznavanje kompanija i ljudi su naši seminari o razumijevanju standarda izgradnji sistema i provođenja internih audita. Tom prilikom se razmjenjuju najbolje prakse a struktura učesnika su: direktori kompanija, projekt menadžeri, vođe sektora i službi.

INTEGRACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVNOG SISTEMA

Standard ISO 9001:2015 je idealna prilika da se povežu poslovni sistem i sistem upravljanja kvalitetom koji su u praksi prilično razdvojeni. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u […]

NOVI STANDARDI I NOVA FILOZOFIJA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJAMA

Novi standardi za upravljanje organizacijama i osiguranjem kvaliteta ISO 9001:2015 pružaju organizacijama priliku da usklade svoje poslovne procese i procese upravljanja kvalitetom. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima […]