• 6. Marta 2012.

GIT Tuzla (Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale) koji je akreditiran prema normi EN 17025:2000 je u saradnji sa IDEA-Co započeo aktivnost poboljšanja performansi kroz ispunjenje dodatnih zahtjeva prema standardu EN ISO 9001:2008.

Na ovaj način GIT Tuzla želi da pored vrhunskih profesionalnih performansi dostigne najviše zahtjeve unutarnje organizacije.

Više o laboratoriji GIT tuzla:

Laboratorija Instituta GIT d.o.o. Tuzla je entitet u okviru Instituta GIT, ovlašten i odgovoran za ispitivanje građevinskih materijala: cementa, frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt, kamena, betona (ispitivanje komponenti za beton, proračun receptura, ispitivanje svježeg i očvrslog betona) proizvoda od betona (cijevi, nogara, ploèa, oploènjaka, ivičnjaka, rigola i sl.), pijeska, maltera, aditiva za beton, asfalta, filera, kreèa, keramičkih pločica, fug i glet masa, kao i ostalih masa za ispunu, zaštitu ili završnu obradu unutrašnjih i vanjskih površina graðevinskih objekata (ljepila, boje i sl.), prefabrikovanih elemenata od ćelijastog betona, stiropora, šljake i pepela, fasadne opeke i blokova od gline i drugih graðevinskih proizvoda.

Laboratorija poslove ispitivanja obavlja u skladu sa usvojenim i implementiranim sistemom kvaliteta koji je od Instituta za akreditiranje BiH akreditovan (ima certifikat) prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025 za oblasti ispitivanja:

Kod uzorkovanja, ispitivanja i vrednovanja rezultata tih ispitivanja, Laboratorija se strogo pridržava:

  • standarda i drugih tehničkim propisima kojima su definisane ispitne metode
  • procedura sistema kvaliteta
  • dokumentiranih sporazuma sa naruèiocima ispitivanja

Laboratorija angažira stalno zaposleno osoblje, koje je na temelju odgovarajuæeg obrazovanja, obuèenosti, iskustva dokumentovano kompetentno i kvalificirano za poslove uzorkovanja, ispitivanja i vrednovanje rezultata ispitivanja

U svom radu upotrebljava relevantne JUS i EN standarde prihvaæene i objavljene od Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvu Bosne i Hercegovine, ili standarde koje je klijent odabrao, a Laboratorij prihvatio.

Validacija ispitnih metoda vrši se poređenjem rezultata dobijenih drugim metodama, ili poređenjem sa referentnim etalonom, međulaboratorijskim poređenjem, praćenjem osobina materijala kroz vrijeme, kao i sa iskustvenim saznanjima ispitivanja.

Laboratorija je opremljena adekvatnom opremom koja je neophodna za pravilno i kvalitetno izvođenje ispitivanja, u skladu sa pripadajućim procedurama i standardima za koje je osposobljena i akreditirana. Opremom rukuje i održava je isključivo ovlašteno osoblje i na raspolaganju su mu uputstva za rukovanje.

Da bi se ispitnom opremom dostigla zahtijevana tačnost mjerenja, ista se planski, redovno i periodično provjerava i kalibriše. Za kalibraciju ispitne opreme koriste se isključivo usluge ovlaštenih (certificiranih) laboratorija koje mogu dokazati kompetentnost, mogućnost mjerenja i sljedivost.