Intenzivni konslating za ISO standarde serije 9000, 14000, 18000, 22000, 27000, TS 16949, EN 3834

Metodologija rada kod uvođenja sistema upravljanja kvalitetom je bazirana na decenijskom iskustvu u praćenju organizacijskih formi i njihove djelatvornosti. Polazeći od veličine organizacije, vrste djelatnosti kao i od faze životnog ciklusa pokušavamo “prepoznati”, po potrebi i  redefinirati misiju. Nakon toga u saradnji sa menadžment timom dokumentiramo, implementiramo i provjeravamo sistem prilagođen konkretnoj organizaciji.

U toku izgradnje sistema, ukoliko naiđemo na “slabe tačke”, sugerišemo menadžmentu korektivne akcije za njihovo otklanjanje. Ili ukazujemo na prilike za poboljšanja.
EN ISO 9001:2008 Dizajniranje i implementiranje sistema upravljanja kvalitetom Organizacije.
EN ISO 14001:2004 Sistemi okolinskog upravljanja.
ISO/IEC 17025:2005 Kompetentnost za obavljanje ispitivanja u Laboratorijama.
OHSAS 18001:2007 Upravljanje zdravstvenim i bezbjedosnim rizicima u organizaciji.
EN ISO 22000:2005/HACCP Sistemski preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane.
HALAL STANDARD-BAS 1049:2007 Osiguranje upotrebe postupka i materijala koji su dozvoljeni prema zahtjevima standarda.
EN ISO 27001:2005 Sistem upravljanja sigurnošću informacija
EN ISO 3834-1:2005 Zahtjevi ia kvalitet zavarivanja metalnih materijala
ISO/TS 16949:2009 Tehnička specifikacija za automobilsku industriju
CE Deklaracija o usklađenosti proizvoda (CE znak)